Okladka frQuaestiones Oralitatis jest recenzowanym periodykiem naukowym wydawanym od 2015 roku przez Pracownię Badań nad Tradycją Oralną UWr. Tematyka artykułów obejmuje zagadnienia dotyczące szeroko pojętej tradycji i literatury ustnej.

Quaestiones Oralitatis is a peer-reviewed journal published since 2015 by the Centre for the Study of Oral Culture (University of Wrocław). The themes of the articles concern oral tradition and oral literature.

 

 

WYDANE NUMERY/ISSUES:

Quaestiones Oralitatis I/1 (2015)

Quaestiones Oralitatis I/2 (2015) 

Quaestiones Oralitatis II/1 (2016)

Quaestiones Oralitatis II/2 (2016)

Quaestiones Oralitatis III/1 (2017)

Quaestiones Oralitatis III/2 (2017)

Quaestiones Oralitatis IV (2018/2019)

Quaestiones Oralitatis V (2020)

 

Call for Papers for 2021 issue: CfP 2021 PL / CfP 2021 ENG

 

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

Redaktor naczelny: dr hab. Karol Zieliński, UWr

Zastępca redaktora naczelnego: dr Sławomir Torbus, UWr

Kolegium redakcyjne:

dr Małgorzata Zadka, dr Mariusz Plago, dr hab. Artur Pacewicz

Sekretarz redakcji: dr Ilona Chruściak

 

RADA NAUKOWA CZASOPISMA/ACADEMIC EDITORIAL BOARD:

Prof. Svetlana Adonyeva (Saint Petersburg State University, Rosja)
Prof. Dejan Ajdačić (National University of Kyiv T.Sh. – Kiev, Ukraina)
Prof. Gregor Pobežin (Univerza na Primorskem, Słowenia)
Prof. dr hab. Przemysław Czapliński (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Mariola Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Aleksander Wojciech Mikołajczak (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska (UAM, Poznań)
Prof. dr hab. Violetta Wróblewska (UMK, Toruń)
Dr hab. Joanna Janik (UJ, Kraków)
Dr hab. Marek Węcowski (UW, Warszawa)

 

 

FORMS

Wytyczne dla autorów Author guidelines

ZASADY WYDAWNICZE / PUBLISHING RULES

FORMULARZ RECENZYJNY REVIEW FORM

recenzenci reviewers

 

PROCEDURA RECENZOWANIA

Artykuły zgłoszone do czasopisma Quaestiones Oralitatis podlegają wstępnej ocenie zespołu redakcyjnego pod kątem poziomu merytorycznego, redakcyjnego oraz zgodności z tematyką czasopisma. Artykuły zgłoszone do czasopisma powinny być sporządzone zgodnie z wymogami edytorskimi zamieszczonymi na stronie internetowej czasopisma w sekcji "wytyczne dla autorów". Redakcja zastrzega sobie prawo do zasugerowania zmian merytorycznych lub edytorskich jeszcze przed właściwą oceną ekspercką. 
 
Artykuły wstępnie zaakceptowane przez zespół redakcyjny podlegają szczegółowej recenzji dwóch niezależnych ekspertów. Dobór recenzentów odbywa się z zastosowaniem zasady o unikaniu konfliktu interesów, tzn. dobierani recenzenci nie powinni być związani z jednostką, w której zatrudniony jest autor artykułu. Bezstronność oceny zapewnia system pełnej anonimowości, zarówno recenzenta, jak i autora artykułu (system double-blind review). 
 
Ocena recenzencka obejmuje: zgodność artykułu z tematyką czasopisma, wagę naukową podejmowanego tematu, poprawność metodologiczną, klarowność wywodu i sposób zaprezentowania tematu, strukturę tekstu, poprawność stylistyczną. W przypadku rozbieżnych ocen ekspertów redakcja powołuje dodatkowego recenzenta. Formularz recenzyjny dostępny jest na stornie internetowej czasopisma. Lista recenzentów publikowana jest w każdym tomie oraz na stronie internetowej czasopisma. Recenzje ekspertów przekazywane są autorom, którzy ustosunkowują się do nich w wyznaczonym terminie.
 
Ostateczną decyzję o przyjęciu artykułu do druku podejmuje redaktor tomu w porozumieniu z redaktorem naczelnym.
 
 
PROCEDURES FOR EXTERNAL PEER REVIEW
 
Papers submitted to the Quaestiones Oralitatis journal are subject to a preliminary evaluation by the Editorial Board in terms of their substantive editorial level and compliance with the journal's topic. Papers submitted to the journal should be prepared following the editorial guidelines available on the journal's website in the ‘guidelines for authors’ section. The editors reserve the right to suggest substantive or editorial changes before the actual expert assessment.
 
Papers initially approved by the Editorial Board are subject to a detailed review by two independent experts who are independent researchers. The selection of reviewers is based on the principle of avoiding a conflict of interest, i.e. selected reviewers should not have an association with the author. The impartiality of the evaluation is ensured by the system of full anonymity, both for the reviewer and the author of the paper (double-blind review system).
 
The reviewer assessment includes compliance of the paper with the journal's subject matter, the scientific importance of the topic under consideration, methodological correctness, clarity of the argument and the way of presenting the subject, text structure, stylistic correctness. In the case of divergent evaluations of experts, the Editorial Board appoints an additional reviewer. The review form is available on the journal's website. The list of reviewers is published in each volume and on the journal's website. Expert reviews are forwarded to authors who respond to them within the prescribed period.
 
The final decision to accept an paper for publication is made by the volume editor in consultation with the editor-in-chief.
 
 
 
Etyka publikacji oraz procedury stosowane w przypadku nieuczciwości
 
Redakcja czasopisma Quaestionse Oralitatis postępuje zgodnie z zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (COPE). W przypadku podejrzenia o nierzetelność i nieuczciwość naukową (tj. plagiat, fałszowanie danych, próba ponownej publikacji wydanej wcześniej pracy lub jej części) – Redakcja zwróci się do autora publikacji z prośbą o wyjaśnienia, a następnie wdroży procedury zgodne z wytycznymi COPE.
 
Publication ethics and publication malpractice statement
 
The editors of the Quaestiones Oralitatis journal follows the COPE Code of Conduct. In case of suspicion of scientific misconduct and dishonesty (i.e. plagiarism, falsification of data, attempt to re-publish a previously published work or part of it) – the editorial board will ask the author of the publication for explanations, and then implement procedures following COPE guidelines.

 

 

Adres redakcji/Address:

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą

ul. Św. Jadwigi 3/4 

50-266 Wrocław

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydawca/Publisher:

Centrum Interdyscyplinarnych Badań Relacji między Kulturą Oralną i Piśmienniczą oraz Pracownia Badań nad Tradycją Oralną
Uniwersytet Wrocławski
 

ISSN: 2449-8181

ISBN: każdy tom posiada oddzielny numer